Zespół ZIPPR

Strzelecka 29
74-320 Barlinek

Kontakt

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY W RODZINE

Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, powołując do niego zgodnie z ustawą przedstawicieli:
- Ośrodków Pomocy Społecznej
- Gminnej Komisji Rozwią zywania Problemów Alkoholowych
- Policji
- Oświaty
- Ochrony Zdrowia
- Organizacji Pozarządowych.

W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą także wchodzić kuratorzy sądowi jak również prokuratorzy oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej.


Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.